Gospodarz spotkania w swojej prezentacji omawiając praktyczne wnioski dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie, zwrócił uwagę na to, że jest ono kwestią wszystkich zaangażowanych w procesy inwestycyjne.
 - Propagowanie kultury bezpieczeństwa i wyeliminowanie sytuacji niebezpiecznych na budowach to ważna misja. Potrzebne jest zaangażowanie oraz podejmowanie działań zarówno ze strony wykonawców robót jak i zamawiających. Cel jest jeden - wyeliminowanie wypadków w trakcie budowy dróg. Chcemy to osiągnąć poprzez wdrażanie wytycznych. Jednak to nie wystarczy. Konieczne są kontrole na placach budowy - powiedział Tomasz Żuchowski.

Owocne partnerstwo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będąc partnerem „Porozumienia…” od czerwca 2020 roku wdrożyła już osiem wytycznych BHP na inwestycjach drogowych. Funkcjonują one jako załączniki do szczególnych warunków kontraktów w przetargach GDDKiA.
Obejmują:
• roboty drogowe - roboty ziemne i prace pod ruchem;
• roboty mostowe - fundamenty;
• roboty mostowe -prace na wysokości;
• formularz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych (IBWR);
• IBWR;
• prace w studniach i kanałach;
• prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych;
• montaż konstrukcji stalowych na obiektach inżynierskich.

Kolejnym krokiem podjętym przez GDDKiA było wprowadzenie, w lutym 2021 roku, do zapisów kontraktowych, kar umownych za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowach.
Dotyczą one:
• środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego;
• braku ładu i porządku na stanowiskach pracy i w ich otoczeniu mogącego wpływać na
• bezpieczeństwo;
• naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa w tym określonych w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) oraz IBWR,
• bezpieczeństwa pracy;
• przebywania na Placu Budowy personelu Wykonawcy będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
• dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę ich nie posiadająca.


Bezpieczeństwo w praktyce
W tej chwili na sieci dróg krajowych realizowanych jest 20 kontraktów w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Na wszystkich mają zastosowanie wytyczne w zakresie BHP. Pomimo tego doszło na nich do sześciu wypadków, w tym jeden ze skutkiem śmiertelny.
Samo wdrożenie wytycznych bez kontroli ich przestrzegania nie wystarczy. W związku z tym pracownicy GDDKiA tylko w maju 2023 r. odbyli kilka objazdów placów budowy, sprawdzając przestrzeganie przepisów BHP oraz realizację wytycznych stanowiących elementy kontraktów.
Wnioski pokontrolne przyniosły rekomendacje zarówno dla wykonawców jak i administracji.
Tomasz Żuchowski zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji przez Generalnych Wykonawców procedur obowiązujących na budowach i zasad przestrzegania przepisów oraz wytycznych BHP, które stanową integralną cześć kontraktu. Niezwykle ważne jest sprawdzanie ich przestrzegania w terenie. W przypadku odnotowania uchybień warto rozważyć dodatkowe szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników. Niezbędna jest także aktualizacja planów BiOZ poprzez wprowadzenie do nich przynajmniej odniesień do wytycznych BHP.
Po stronie administracji Generalny Dyrektor rekomenduje przeprowadzanie przez Oddziały GDDKiA kontroli placów budowy pod kątem przestrzegania regulacji dotyczących BHP. Ponadto egzekwowanie zawierania w protokołach z Rady Budowy informacji w zakresie BHP, a w szczególności o wypadkach, przeprowadzonych kontrolach, stwierdzanych uchybieniach, nakładanych karach oraz działaniach koniecznych do podjęcia w celu poprawy bezpieczeństwa na danej budowie.
Bezpieczeństwo na placu budowy wyznacza nowe standardy przy budowie dróg krajowych. Zarówno administracja drogowa jak i wykonawcy podpisują się pod nim obydwoma rękami.
 - Jednak na końcu tego łańcucha jest człowiek, który bez świadomości swoich działań, może sprowadzić na siebie i innych niebezpieczeństwo. To jest właśnie naszą rolą - choć najtrudniejszą - podkreślił na koniec spotkania Michał Wasilewski, dyrektor koordynujący „Porozumienia…”

3                    2